Menu

Činnosť GOS

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Remeselníckeho inkubátora GEMER, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Usmerňuje rozvoj kultúry

v podmienkach miest a obcí pre okres Rožňava. Usmerňuje rozvoj tradičného remeselníctva v Košickom samosprávnom kraji, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry.
Cieľom činnosti Gemerského osvetového strediska je podchytiť kultúrno-osvetové a výchovno-vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach, vytvárať podmienky na ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít s osobitným zreteľom na rozvoj tradičnej kultúry Gemera. Toto zameranie činnosti je zakomponované do hlavných úloh organizácie, ktorých naplnenie je zabezpečované rôznymi formami: organizovaním súťaží, prehliadok, festivalov ako aj konfrontačných a prezentačných stretnutí kolektívov a jednotlivcov v rôznych oblastiach záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ), vzdelávacími podujatiami, ako záujmové vzdelávanie, školitelské podujatia v žánroch ZUČ, vzdelávacie aktivity pre špecifické skupiny obyvateľstva a klubová činnosť. Gemerské osvetové stredisko je rozpočtovou organizáciou KSK, v súčasnosti má 14 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Ročne organizuje cca 400 - 430  podujatí rôznych žánrov a foriem regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru. Počet návštevníkov za rok je cca 20 000-25 000. Mimorozpočtové zdroje GOS získava na základe projektov najmä z  Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. GOS ročne podáva 15-20  projektov. 

Vznikom

Domu tradičnej kultúry Gemera  a Kina Apollo hlavná činnosť Gemerského osvetového strediska okrem rozvoja tradičnej ľudovej kultúry sa orientuje aj na rozvoj filmovej kultúry v regióne. Tento  zámer je v súlade s cieľmi projektu poskytnutia nenávratného finančného príspevku  (NFP)  na rekonštrukciu budovy GOS.
GOS v rámci kultúrno osvetových zariadení Košického samosprávneho kraja sa profiluje na špecializované pracovisko, na centrum zachovania a rozvíjania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva pre región Horného Gemera,  a na vzdelávacie centrum pre oblasť tradičných remesiel.
Aktivity v rôznych oblastiach záujmovej činnosti  organizované úsekmi GOS majú spoločný cieľ – rozvoj tradičnej kultúry v regióne. Tým, že aktivity majú spoločný cieľ a navzájom sa prelínajú, úspešne vytvárame zaujímavé multižánrové kultúrne ponuky pre rôzne cieľové skupiny. Do aktivít integrujeme v rámci sprievodných poduajtí aj astronomickú činnosť prostredníctvom pozorovania objektov a úkazov na nočnej ale i dennej oblohe.

Spolupracuje

s odborníkmi a  expertami z rôznych oblastí kultúry, ako aj s remeselníkmi tak z domáceho prostredia, ako aj zo širšieho regiónu či zo zaraničia. Podpísaním Memoranda o spolupráci medzi našim zdriaďovateľom, Košickým samosprávnym krajom a Ústredím ľudovej umeleckeje výroby (ÚĽUV) sme úspešne zahájili spoluprácu s Regionálnym centrom ÚĽUV v Košiciach. 

Rozvoj filmovej kultúry v regióne

je ďalšou prioritou a dlhodobým zámerom GOS.  Novovybudované priestory a multimediálne vybavenia GOS vytvárajú adekvátne podmienky na organizovanie prezentančých a edukačných aktivít pre neprofesionálnych filmárov. Zriadením digitálenho Kina  Apollo, GOS poskytuje  relax a zábavu širokej verejnosti aj v oblasti filmovej kultúry.