Menu

Ponuka programov

Programy majú formu multimediálnych prezentácií v dĺžke 45–90 minút a voliteľnej témy obsahovo primerané vekovej skupine návštevníkov. Témy programov sú zamerané na základné a chýbajúce poznatky z astronómie, kozmonautiky, meteorológie, geológie, biológie a ďalších prírodných a vied.  Súčasťou programu je prehliadka areálu a technického vybavenia spojená s pozorovaním oblohy, Slnka  Mesiaca a okolia ďalekohľadmi v závislosti na počasí a dennej dobe.
 
MIMORIADNA PONUKA PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE
DIGITÁLNE MOBILNÉ PLANETÁRIUM 
Astronomické programy v planetáriu ponúkame školám a rôznym inštitúciám, aj mimo Rožňavy. 
Kapacita planetária max. 20 osôb.
Viac info osobne alebo telefonicky.
 
PONUKA PRE MATERSKÉ ŠKOLY
 
Pomocou prístrojov, názorných astronomických pomôcok, ďalekohľadov, hier a astronomických rozprávok priblížime  deťom vybrané témy s cieľom emotívneho zážitku získania prvotného povedomia o astronómii a o predmete prírodoveda na základných školách.
 
PONUKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - I. stupeň
 
Prírodoveda 
Témy:
Mesiac a fázy Mesiaca
Počasie
Orientácia v prírode
Teplota
Gravitačná sila
Družice Zeme
 
PONUKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - II. stupeň
 
Geografia
Témy:
Pohyby Zeme a striedanie ročných období
Súradnice na Zemi a časové pásma
Počasie
Teplotné pásma
Stavba Zeme
Atmosféra Zeme
 
Fyzika a chémia
Témy:
Gravitačná sila
Elektrické a magnetické polia
Atmosféra Zeme
Meteorologické prvky a ich meranie
Meteorologické prístroje, Počasie a podnebie
Voda v prírode
Zdroje energie
Magnetické pole, Slnečná energia
Spektrum
Zatmenia Mesiaca a Slnka
Optické prístroje
Vývoj názorov na vesmír
Slnečná sústava
Orientácia na oblohe a súhvezdia
Pohyby telies na oblohe
Hviezdy a ich sústavy
Galaxia
Stavba a vývoj vesmíru
Nukleogenéza
Organické látky a život vo vesmíre
 
Prírodopis 
Témy:
Vznik slnečnej sústavy
Vývoj Zeme a života
Stavba Zeme
Tektonika a sopečná činnosť
 
PONUKA PRE STREDNÉ ŠKOLY
 
Témy:
Súradnicové systémy na oblohe
Keplerove zákony a Slnečná sústava
Kozmické rýchlosti
Zdroj energie hviezd
Stavba a vývoj hviezd
Elementárne častice
Nukleogenéza
Organické látky a život vo vesmíre
Kozmológia
 
 
VSTUPNÉ NA PROGRAMY
deti: 0,50 €
dospelí: 1.- €
planetárium: 3 €/osoba + cena výjazdu
pedagogický doprovod: zdarma
 
SME PRIJÍMATEĽMI KULTÚRNYCH POUKAZYOV
 
Váš záujem odporúčame oznámiť aspoň dva dni vopred. 
Kontakt:
tel.:  0918 244 901