Menu

Sprístupnenie informácií

SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ

v zmysle 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosť o sprístupnenie informácií  môžete podať:
 
Osobne v podateľni Gemerského osvetového strediska
Betliarska 8
048 01 Rožňava
Pondelok - Piatok 8:00 - 15:00
 
Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
048 01 Rožňava
 
Telefonicky
na t. č. 0917 760 947
 
Elektronickou poštou
 
SADZOBNÍK ÚHRAD GEMERSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA
za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupek informáciám v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií č.481/2000 Z.z. o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií.
Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácií  GOS určuje nasledovne: 
Vyhotovenie fotokópií
kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej          - 0,10 eur
kopírovanie jednostrannej A4 farebne                 - 0,14 eur
skenovanie A4 jedna strana                                    - 0,05 eur
kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej             - 0,15 eur
kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej           - 0,16 eur
kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej             - 0,20 eur
CD – R 1 ks  podľa nákupnej ceny nosiča
poštové poplatky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
 
Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne. Náklad za poskytovanie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne GOS, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene. Gemerské osvetové stredisko si vyhradzuje právo upraviť  tento sadzobník úhrad s vývojom cien poštových služieb a ostatných materiálových nákladov.