Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko je kultúrno-osvetovým zariadením Košického samosprávneho kraja 

Svoju činnosť vykonáva v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny Košického samosprávneho kraja (KSK).  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. Usmerňuje rozvoj kultúry v podmienkach miest a obcí pre okres Rožňava. Uchováva, ochraňuje a sprístupňuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry.

Cieľom činnosti

Gemerského osvetového strediska je podchytiť kultúrno-osvetové a výchovno-vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach, vytvárať podmienky na ovplyvňovanie kvality a rozsahu voľnočasových kultúrnych aktivít s osobitným zreteľom na rozvoj tradičnej kultúry Gemera. Toto zameranie činnosti je zakomponované do hlavných úloh organizácie, ktorých naplnenie je zabezpečované rôznymi formami: organizovaním súťaží, prehliadok, festivalov ako aj konfrontačných a prezentačných stretnutí kolektívov a jednotlivcov v rôznych oblastiach záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ), vzdelávacími podujatiami, ako záujmové vzdelávanie, školitelské podujatia v žánroch ZUČ, vzdelávacie aktivity pre špecifické skupiny obyvateľstva a klubová činnosť. Gemerské osvetové stredisko je rozpočtovou organizáciou KSK, v súčasnosti má 13 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Ročne organizuje cca 150 podujatí rôznych žánrov a foriem regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru. Počet návštevníkov za rok je cca 50 000.

Mimorozpočtové zdroje

GOS získava na základe projektov najmä z  Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia, Úradu vlády SR, z programu KSK Terra Incognita, Audiovizuálneho fondu a pod.  GOS ročne podáva 25-30 projektov s úspešnosťou cca 90%. Takto získané finančné prostriedky sú účelovo viazané na naplnenie cieľov konktétnych projektov.

Gemerské osvetové stredisko

riadi činnosť Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.