Menu

Súčasnosť

Átrium

Organizačnými zložkami GOS sú rožňavská hvezdáreň zverená do správy majetku v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 524/2008, a od roku 2015,  Kino Apollo,  ktoré zabezpečuje pravidelné premietanie pre rôzne vekové kategórie v rôznych žánroch. Je zriadené v multifunkčnej sále Domu tradičnej kultúry Gemera.V apríli 2019 GOS v súlade s Akčným plánom „Tradičné remeslá v Košickom samosprávneom kraji “ na roky 2019-2020 zriadil a zahájil činnosť  Remeselníckeho inkubátora.

Revitalizáciu objektu GOS ukončenou v roku 2015 sa výrazne zmenila činnosť organizácie. Vyplýva to zo skutočnosti, že obnovou budovy a priľahlého areálu  došlo ku zmene využiteľnosti objektu, a tak v zmysle cieľov projektu rekonštrukcie z pôvodnej administratívnej budovy vznikol Dom tradičnej kultúry Gemera. Hlavné činnosti, ktoré organizácia vykonáva sa postupne vyšpecifikovali. Sústreďuje sa na rozvoj tradičnej ľudovej kultúry Gemera a na rozvoj tradičnej remeselníckej výroby, ich monitorovanie, zadokumentovanie a propagáciu formou vzdelávania, prezentácie, výskumnej a výstavnej činnosti. Tvoria sa  nové aktivity pre verejnosť – samostatne pre jednotlivé cieľové skupiny, národnostné menšiny a etnické skupiny. 

Dom tradičnej kultúry Gemera disponuje štyrmi plne vybavenými dielňami – hrnčiarska, tkáčska (textilná), gastronomická a hudobná - na organizovanie záujmových kurzov, klubov, krúžkov a workshopov pre deti a dospelých. Rozsiahlou sférou pôsobenia týchto dielní, na poli ochrany kultúrneho dedičstva, je sprístupňovanie rôznych aktivít verejnosti, ktoré okrem možnosti aktívneho trávenia voľného času majú aj významný edukačný rozmer.Prispôsobením rôznym cieľovým skupinám a vekovým kategóriám sú v oblastiach tradičných remesiel, gastronómie, hudobných a tanečných aktivít sprostredkované účastníkom aj nové a širšie znalosti o kultúrnych tradíciách vlastného etnika, hlbšie spoznávanie rôznych prírodných materiálov, technológií, ale v neposlednom rade spoznávanie seba a vlastnej miestnej identity.
Dielenské aktivity vedú renomovaní lektori, a to buď externí alebo vlastní odborní zamestnanci, ktorí majú vypracovanú vlastnú metodiku v súlade s princípmi sprostredkovania informácií z oblasti TĽK. Tvorivé dielne a workshopy obsahujú systém niekoľkých stupňov náročnosti, podľa vekových kategórii, ale taktiež aj podľa stupňa rozvoja zručnosti účastníka. V úvodnej časti dielenských aktivít lektori formou krátkej prednášky priblížia v teoretickej rovine stanovenú tému aj prostredníctvom starých (pôvodných) ukážok či už hudobných alebo grafických, väčšinou z vlastnej archívnej databázy GOS, ako aj pomocou odbornej literatúry.

Gemerské osvetové stredisko sa usiluje ozachovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva na regionálnej úrovni, na území svojej teritoriálnej pôsobnosti. Medzi priority okrem rozvoja a rôznych foriem prezentácie tradičnej kultúry Gemera - zaraďuje aj zabezpečenie udržateľnosti a rozvoja astronomickej činnosti v podobe efektívneho odborného a technického využitia rožňavskej hvezdárne, zabezpečenie rozvoja filmovej kultúry.