Menu

Voľné pracovné miesta

štvrtok, 8 september, 2022 - 12:00
Hľadáme do nášho tímu odborného pracovníka na rožňavskú hvezdáreň a manažéra pre Remeselnícky inkubátor

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje,
že k 1. 10. 2022 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu:

Manažér kultúry pre popularizáciu astronómie a prírodných vied

Miesto výkonu práce: Hvezdáreň v Rožňave

Rámcová náplň práce
Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní pomocou astronomických prístrojov. Samostatné odborné práce s astronomickými údajmi, spracúvanie a vyhodnocovanie výsledkov pozorovaní. Výkon výchovnej a popularizačnej činnosti, záujmovej práce s mládežou, metodická činnosť pre astronomické krúžky. Spracúvanie špecifických metodík, vykonávanie inštruktážnej, lektorskej a poradenskej činnosti.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore : prírodné vedy, astrofyzika, pedagogika
•    minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie 
•    pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove - výhodou
•    základné znalosti z oblasti astronómie 
•    praktické skúsenosti z oblasti popularizácie astronómie a prírodných vied – výhodou
•    praktické skúsenosti vedenia astronomických krúžkov – výhodou
•    praktické skúsenosti v oblasti astrofotografie – výhodou
•    prax v astronomickom zariadení - výhodou
•    znalosť maďarského  a anglického jazyka – výhodou
•    vodičské oprávnenie – výhodou
•    predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:
•    precíznosť a dôslednosť
•    komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
•    práca s verejnosťou
•    schopnosť pracovať v tíme
•    ovládanie práce s PC
•    flexibilita, kreativita
•    manuálna zručnosť

Platové podmienky:
V zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z.z. Platová trieda 5 , tarifný plat podľa dosiahnutej započítateľnej praxe od 713,00  -  855,50  € a zvýšenie tarifného platu podľa zákona o 5%  v závislosti od priznaného tarifného platu. Platová trieda 6,  tarifný plat podľa dosiahnutej započítateľnej praxe od 780,50 – 937,00 € a zvýšenie tarifného platu podľa zákona o 5% v závislosti od priznaného tarifného platu.

Požadované doklady:
•    žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
•    motivačný list
•    profesijný štruktúrovaný životopis s popisom praxe
•    kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•    písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk do 15.9. 2022 alebo poštou na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8., 048 01 Rožňava.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.


 

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje,
že k 1.10. 2022 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: 

Manažér kultúry pre Remeselnícky inkubátor

Miesto výkonu práce: Gemerské osvetové stredisko Rožňava 

Popis pracovného miesta:
•    tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre ľudovo-umeleckých výrobcov a remeselníkov v rámci Košického kraja,
•    vyhľadávanie ľudovo-umeleckých výrobcov a remeselníkov, dopĺňanie databázy klientov Remeselníckeho inkubátora,
•    systematická spolupráca,
•    zabezpečovanie a organizovanie výstav, prezentácií v rámci kraja, Slovenska a v zahraničí,
•    spracúvanie profilov a propagácia ľudovo-umeleckých výrobcov a remeselníkov.

Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore: andragogika,  manažment, etnológia
•    minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie 
•    prax v oblasti organizovania a realizácie kultúrnych a edukačných podujatí – výhodou
•    prax v oblasti marketingu – výhodou
•    znalosť maďarského jazyka – výhodou
•    základná orientácia v oblasti ľudovo-umeleckej výroby – výhodou
•    ovládanie práce s PC -Microsoft Office, Exel, Power Point, Internet
•    predpokladaný výkon práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
•    pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa

Iné kritériá a požiadavky: 
•    precíznosť, dôslednosť
•    koncepčná činnosť
•    komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
•    práca s verejnosťou
•    schopnosť pracovať v tíme
•    flexibilita, kreativita

Platové podmienky: 
•    v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z.z.. Platová trieda 5 , tarifný plat podľa dosiahnutej započítateľnej praxe od 713,00  -  855,50  € a zvýšenie tarifného platu podľa zákona o 5% v závislosti od priznaného tarifného platu. Platová trieda 6,  tarifný plat podľa dosiahnutej započítateľnej praxe od 780,00 – 937,00 € a zvýšenie tarifného platu podľa zákona o 5% v závislosti od priznaného tarifného platu.
 

Požadované doklady: 
•    žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
•    motivačný list
•    profesijný štruktúrovaný životopis s popisom praxe
•    kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•    písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk do15.9.2022  alebo poštou na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8.,048 01 Rožňava.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.