Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • Plagát
  od 18. máj 2016 do 30. jún 2016
  / Hvezdáreň
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vás pozýva na kampaň Solárnych dní. Podujatia sa uskutočnia v priebehu mesiacov máj a jún 2016 od 8:30 do 15:00 v priestoroch rožňavskej hvezdárne.
 • od 18. máj 2016 do 31. máj 2016
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Regionálna výstava výtvarných prác a fotografií neprofesionálnych umelcov v Dome tradičnej kultúry Gemera.
 • 22. máj 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby vyhlásené na jar tohto roka boli uzavreté slávnostnou vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením...
 • 01. jún 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Aj keď je 1. jún poväčšine venovaný deťom, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravilo v tento deň ďalší „dospelácky“ folklórny večer z cyklu U nás taká obyčaj.
 • Remeselnícky tábor_plagát
  od 04. júl 2016 do 08. júl 2016
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Denné remeselnícke tábory v Dome tradičnej kultúry Gemera počas letných prázdnin sú zamerané na detskú fantáziu. Usmerňovaná detská aktivita podporuje zodpovednosť detí, ich myslenie, nápady či kritiku. Hravou a zároveň náučnou formou si deti osvoja...